Regulamin

 1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin ustalony został przez Usługodawcę w wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa  zasady korzystania użytkowników z serwisu internetowego http://e-meblostyl.com/pl, zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2 Usługodawcą świadczącym usługi opisane w niniejszym Regulaminie jest „MEBLOSTYL” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-503), przy Zakrzowskiej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218178, o kapitale zakładowym 1.628.000,00 zł, w całości opłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej 
NIP 8951614071, e-mail biuro@meblostyl.com, Tel. 609 477 065

2.         PODSTAWOWE  DEFINICJE

2.1 Sklep internetowy – strona http://e-meblostyl.com/pl (zwana w dalszej części Regulaminu Sklepem internetowym), administrowana przez Usługodawcę, dostępna z komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych.

2.2 Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy założenia – poprzez dostęp on line – Konta w Sklepie internetowym, a następnie po zalogowaniu się do tego Konta, umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na towary lub/i usługi oferowane przez Usługodawcę poprzez Sklep internetowy.

2.3 Usługobiorca – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez Sklep internetowy.

2.4 Konto – podstrona Sklepu internetowego udostępniona Usługobiorcy po zalogowaniu się poprzez podanie loginu i hasła, za pomocą której Usługobiorca może składać zamówienia towarów oferowanych przez Usługodawcę za pomocą Sklepu internetowego oraz dokonywać przeglądu złożonych wcześniej zamówień.

3.         MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE  NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA  ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

3.1 Do korzystania z usług Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)  dostęp do Internetu za pomocą urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smarfona)  z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz z włączoną funkcją obsługi plików cookies,

2) dostęp do adresu poczty elektronicznej.

3.2. Podczas korzystania z usług Sklepu internetowego w urządzeniu końcowym Usługobiorcy instalowane są  pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. 

3.3. Ze szczegółowymi informacjami na temat zasad przetwarzania plików cookies Usługobiorca Sklepu internetowego może się zapoznać klikając na link o nazwie „Polityka prywatności”, umieszczony na stronie głównej Sklepu.

4.         ZAKŁADANIE  KONTA  W  SKLEPIE  INTERNETOWYM

4.1 Usługobiorca, który zamierza korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym możliwości składania zamówień na towary oferowane przez Sklep oraz przeglądania złożonych zamówień, powinien dokonać rejestracji poprzez założenie Konta.

4.2 Usługodawca zakłada Konto każdemu Usługobiorcy bezpłatnie, po otrzymaniu wypełnionego przez Usługobiorcę formularza, znajdującego się na podstronie Sklepu o nazwie „Rejestracja i zakładanie konta”.

4.3 Warunkiem dokonania rejestracji jest wypełnienie pól w formularzu, oznaczonych (*) jako dane obowiązkowe oraz zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu  i akceptacją jego postanowień.

4.4 Proces rejestracji jest zakończony w momencie otrzymania linka aktywacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Po kliknięciu na link Usługobiorca otrzymuje możliwość zalogowania się na utworzone dla niego Konto, wchodząc do Sklepu internetowego. Logowanie następuje poprzez podanie loginu i hasła zdefiniowanego przez Usługobiorcę podczas rejestracji.

4.5 Rejestracja i założenie Konta może zostać dokonana podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym lub bez składania zamówienia – według wyboru Usługobiorcy.

4.6 Założone na wniosek Usługobiorcy Konto będzie każdorazowo dostępne w witrynie Sklepu internetowego poprzez zakładkę „Moje konto” po podaniu prawidłowego hasła i loginu. Po zakończeniu korzystania z Konta Usługobiorca zobowiązany się do wylogowania się poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

4.7 Usługobiorca jest odpowiedzialny za skutki udostępnia danych dostępowych do Konta osobom trzecim.

4.8 Usługobiorca ma możliwość zmiany hasła w każdym czasie. Usługodawca zaleca dokonywanie zmiany hasła w odstępach kilkumiesięcznych oraz ochronę ustalonego przez Usługobiorcę hasła poprzez wpisywanie podczas logowania do Konta w sposób uniemożliwiający poznanie go przez inne osoby.

4.9 Usługobiorca ma możliwość likwidacji założonego przez siebie Konta w każdym czasie.

4.10 Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzić będzie do blokowania Konta Usługobiorcy dopuszczającego się tego rodzaju zachowań, nawet do likwidacji Konta Usługobiorcy.

5.         SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIE UMÓW  SPRZEDAŻY

5.1 Umieszczenie w witrynie Sklepu internetowego towaru wraz z określeniem jego ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert jego zakupu w rozumieniu art. 71 przez potencjalnych nabywców .

5.2 Usługobiorca zainteresowany nabyciem danego produktu, dokonuje jego wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Przed umieszczeniem towaru w „Koszyku” lub po jego umieszczeniu możliwe jest określenie ilości danego produktu, którego nabyciem zainteresowany jest Usługobiorca.

5.3 Po najechaniu na ikonę „Koszyka” Usługobiorca ma możliwość przejrzenia zawartości składanego zamówienia i jego ilości, a także edycji składanego zamówienia poprzez dokonywanie zmian.

5.4 Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę ”Koszyk”. Po kliknięciu Usługobiorcy zostanie przedstawiona pełna lista zamówionych produktów, wraz z podaniem ich ilości i cen oraz ceny końcowej. Aby przejść do określenia sposobu dostawy i sposobu zapłaty Usługobiorca powinien kliknąć w przycisk „Następny krok”, znajdujący się na dole listy.

5.5 Usługobiorca ma możliwość wyboru dwóch sposobów dostarczenia towaru : odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 25, w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 142 lub odbiór pod adresem wskazanym przez Usługobiorcę za pośrednictwem kuriera.

5.6 Sposób dokonania zapłaty uzależniony jest wybranego przez Usługobiorcę sposobu odbioru towaru – przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy zapłata następuje poprzez uiszczenie ceny podczas dokonywania odbioru, natomiast przy odbiorze towaru za pośrednictwem kuriera zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, przy czym przesyłka kurierska zostanie nadana niezwłocznie po wpływie na rachunek całej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia.

5.7 Po wyborze sposobu dostawy Usługobiorca zostanie poproszony o zalogowanie się do Konta (o ile wcześniej nie zalogował się do swojego Konta). Jeżeli Usługobiorca nie wyraża woli dokonania zamówienia poprzez swoje Konto lub też nie zamierza zakładać Konta w Sklepie internetowym, ma możliwość kontynuowania procesu składania zamówienia bez logowania, jako tzw. „Gość”. W takiej sytuacji konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej i kliknięcie w przycisk „Zweryfikuj e-mail”.

5.8 Po kliknięciu w przycisk „Zweryfikuj e-mail” Usługobiorca powinien otrzymać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail, w treści której znajdować się będzie kod potwierdzający. Kod ten należy następnie wpisać w pole „Kod potwierdzający” w witrynie Sklepu internetowego.

5.9 Do zakończenia procesu zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych Usługobiorcy oraz adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku składnia zamówienia przez zalogowanego Usługobiorcę pojawią się automatycznie dane podane podczas procesu rejestracji, przy czym możliwa jest zmiana tych danych przed zatwierdzeniem zamówienia.

5.10 Zakończenia procesu składania zamówienia przez Usługobiorcę następuje poprzez zaznaczenie pola „check box” „Akceptuję Regulamin” oraz kliknięcie przycisku „Zamów”.

5.11 Sklep internetowy potwierdza otrzymanie oferty poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

5.12 Sklep internetowy po zweryfikowaniu złożonej oferty potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Usługobiorcę, która będzie zawierać proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności numer zamówienia, datę zamówienia, dane stron umowy, określenie zamawianego towaru, jego ilość, cenę jednostką oraz ceną łączną zamówienia i planowany termin dostawy (odbioru). W treści wiadomości zostanie umieszczony również link, po kliknięciu którego Usługobiorca zostanie przeniesiony do swojego „Panelu zamówień”, w którym znajdować się będzie zakładka „Płatność”. Po kliknięciu w tę zakładkę Usługobiorca uzyska dane niezbędne do dokonania przelewu.

6.       PRAWO  ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

6.1. Usługobiorca posiadający status konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży z Usługodawcą poprzez Sklepem internetowy, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.2. Usługobiorca posiadający status konsumenta, odstępując od umowy sprzedaży, zobowiązany jest do odesłania towaru na adres Sklepu internetowego lub osobistego jej dostarczenia do siedziby Sklepu internetowego we Wrocławiu (kod pocztowy 51-503), przy ul. Zakrzowskiej 25.

7.         REKLAMACJE  DOTYCZĄCE  ZAKUPIONEGO  TOWARU

7.1. Usługobiorca, który zawarł umowę sprzedaży z Usługodawcą poprzez Sklep internetowy ma uprawnienie do złożenia reklamacji co do jakości lub ilości zakupionego towaru.

7.2. Reklamacja może być zgłoszona pisemnie na adres Sklepu internetowego lub pocztą elektroniczną na adres i.kuc@meblostyl.com

7.3.  Reklamacje będą rozpoznawane przez Sklep internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7.4.  Sprzedawane towary mogą być również objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. W takiej sytuacji szczegółowe uprawienia wynikające 
z gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym wraz z zakupionym towarem.

8.         PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych jest „MEBLOSTYL” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-503), przy 
ul. Zakrzowskiej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218178, o kapitale zakładowym 1.628.000,00 zł, w całości opłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8951614071, e-mail biuro@meblostyl.com, Tel. 609 477 065

8.2.  Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym i / lub założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez „MEBLOSTYL” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych podanych w zamówieniu lub przy zakładaniu Konta.

8.3. Zbiór zawierający dane osobowy Usługobiorców Sklepu internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

8.4. Każdy z Usługobiorców Sklepu internetowego ma prawo do wglądu do swoich danych, przetwarzanych przez Sklep, jak również do ich zmiany, poprawiania lub nawet ich usunięcia.

8.5. Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na Koncie, w celach marketingowych, informacyjnych, promocyjnych, w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów o towarach sprzedawanych w Sklepie internetowym, w tym w formie newslettera wysyłanego na podany adres poczty elektronicznej.

9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Usługodawca oświadcza, iż po wejściu na witrynę Sklepu internetowego Usługobiorca ma możliwość zapoznania się  z  aktualnie  obowiązującym  Regulaminem, który jest udostępniony w  formie  dokumentu   Usługobiorca ma możliwość również bezpłatnego pobrania pełnego tekstu Regulaminu.

9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na witrynie Sklepu internetowego.

9.3 W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu, które obowiązywały w dniu złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

9.4 Usługobiorca ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do wprowadzonych zmian Regulaminu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Sklepu. W takiej sytuacji umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w ciągu 14 dni od doręczenia sprzeciwu Usługodawcy.

9.5. Każda ze stron przysługuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

9.6. Rozwiązanie umowy zobowiązuje Usługodawcę do niezwłocznego usunięcia Konta Usługobiorcy. Jednakże rozwiązanie umowy nie ma wpływu na skuteczność zawartej wcześniej przez strony umowy sprzedaży towarów oraz wzajemnych praw i obowiązków z tej umowy wynikających.